Ba

kanngan

Ba

Likenouwloulê Dimoih Kwlaa Andɛ Yi Bawolɛ Ndɛ: ba /ba/ SUA kasahorow 10: Ba ba #likenouwloulê #k

Sua

kanngan

Sua

Likenouwloulê Dimoih Kwlaa Andɛ Yi Bawolɛ Ndɛ: sua /sua/ SUA kasahorow 10: Ba sua #likenouwloulê

Talua

kanngan

Talua

Likenouwloulê Dimoih Kwlaa Andɛ Yi Bawolɛ Ndɛ: talua /talua/ SUA kasahorow 10: Ba talua #likenouw

Bakan

kanngan

Bakan

Likenouwloulê Dimoih Kwlaa Andɛ Yi Bawolɛ Ndɛ: bakan /bakan/ SUA kasahorow 10: Ba ba bakan #liken

Sran

kanngan

Sran

Likenouwloulê Dimoih Kwlaa Andɛ Yi Bawolɛ Ndɛ: sran /sran/ SUA kasahorow 10: Ba sran #likenouwlou

Bla

kanngan

Bla

Likenouwloulê Dimoih Kwlaa Andɛ Yi Bawolɛ Ndɛ: bla /bla/ SUA kasahorow 10: Ba ba bla #likenouwlou

Awlobo

kanngan

Awlobo

Likenouwloulê Dimoih Kwlaa Andɛ Yi Bawolɛ Ndɛ: awlobo /awlobo/ SUA kasahorow 10: Ba awlobo #liken

Aglo

kanngan

Aglo

Likenouwloulê Dimoih Kwlaa Andɛ Yi Bawolɛ Ndɛ: aglo /aglo/ SUA kasahorow 10: Ba aglo #likenouwlou

Fleuri

kanngan

Fleuri

Likenouwloulê Dimoih Kwlaa Andɛ Yi Bawolɛ Ndɛ: fleuri /fleuri/ SUA kasahorow 10: Ba fleuri #liken