Wash Your Hands and Escape the Hangman

You have 16 attempts to guess the word represented by the dashes below. Each wrong guess builds up the Hangman's equipment. Whether you win or lose, you will learn how to use a dictionary. Find the word in the mini-Baule Dictionary and click on the word to learn its meaning in other languages.

Baule Dictionary

Bawolɛ

Nyanmiɛn
ablanan
ablasan
ablaɔn
ablenun
ablesiɛn
ableso
afuɛ
agba
akɔaba
alaje
alapla
aliɛ
alua
amun kwla
an
andɛ
anuan
anuma
asɔmɔli
atome
aunmuan
awie
awlo
awlobo
awo
ba
bakan
balɔn
be
bla
ble
blu-nin-kun
blu-nin-ngwlan
blu-nin-nnan
blu-nin-nnum
blu-nin-nsan
blu-nin-nsiɛn
blu-nin-nso
blu-nin-nyɔn
blɛ
bo
boli
bubu
bue
cinnjin
cɛn
di

dɔɔtrɔ
fa
fama
fanunfanun
fie
fie-difuɛ
fluwa
gua
i
ijre
ijre-kusu
janvuɛ
jue
jue-trafuɛ
jɛkuajo
kan
kle
klɔ
klɛ
kokloko
kpa
kpanngban
kpaun
kun
kunndɛ
kusu
kwlaa
kɔkɔti
kɔmin
kɔnguɛ
laa
le
lika
like
loto
lɛ ... ase
maan
minh
mua
mɔtwɛ
nan
ndɛ
ndɛ-fluwa
ndɛndɛ
ngbabua
ngo
niaan
nian
nin
nnan
nnun
nnɛn
nrun
nsan
nsiɛn
nso
nuan
nyinma
nyinsu
nyrun-jranfuɛ
nyɔn
nzue
sa
si
siesie
sin
sran
su
sua
suklu
sunmun
tabli
telefɔnu
ti
tran-ase
tu
tɛnndɛn
uflɛ
ufue
uka
wa
wan
wati
wawa
wia
woni
wun
ya
ya ki
yaci
yo
youn
zero
Ɔktɔblu
.